سناد ابتدایی

سناد ابتدایی

همچنین مسئولین مدارس دوره اول متوسطه برای ورود پنل مدرسه خود از آدرس زیر استفاده نمایند : http://m1.snd.medu.ir/ به همین ترتیب مسئولین مدارس متوسطه دوم اعم از متوسطه دوم نظری، فنی حرفه ای و کاردانش از آدرس زیر برای ورود به سامانه سناد استفاده نمایند: http://m2.snd.medu.ir/

دیدگاهتان را بنویسید